Με τον Dr. Sawaeng Vithayapitaks, πρόεδρο για το Muay Thai της Thai Sports Association Under Royal Patronage(T.S.A.) στα Elite Boxing